Кафедрада оқытылатуғын пәнлер дизими
 • Алгоритмик тиллер ҳәм программаластырыў
 • Программаластырыў тийкарлары (математика тәлим бағдары студентлери ушын)
 • Алгоритмлер ҳәм берилгенлер структурасы
 • Берилгенлер базасы
 • Жасалма интеллект ҳәм нейронторлы технологиялар
 • Компьютердиң физикалық тийкарлары
 • Берилгенлер базасын басқарыў системалары
 • WEB программаластырыў
 • Операцион системалар
 • Мобил қосымшаларды жаратыў
 • Компьютер тармақлары
 • Системалы программаластырыў
 • PYTHONда программаластырыў
 • Тармақ технологиялары ҳәм администрлеў (магистратура)
 • Программа инжиниринги (магистратура)
 • Python бибилиотекалары (магистратура)
 • Техник системаларда информациялық технологиялар
 • Информациялық технологиялар
 • Информациялық технологиялар ҳәм процесслерди математикалық моделлестириў
 • Қурылыста информациялық технологиялар
 • WEB дизайн
 • Тоқымашылық санаатында ИТ қоллаў